වාහන accumulator - චීනය ක්වින්ඩාෙව් Xindacheng ප්ලාස්ටික් යන්ත්රෝපකරණ

වාහන accumulator


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදනය විස්තරය:
• The strap accumulating length more than 70m.
• According to the strap winding speed control strap length,also can control the winding tension.
• More wel clean water removal.
• Two times completely cooling strapping.
• Reduce strapping winding camber.


  • පසුගිය:
  • ඊළඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන

      WhatsApp Online Chat !