වාහන accumulator - චීනය ක්වින්ඩාෙව් Xindacheng ප්ලාස්ටික් යන්ත්රෝපකරණ

වාහන accumulator


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදනය විස්තරය:
The strap accumulating length more than 70m. 
According to the strap winding speed control strap length,also can control the winding tension. 
More wel clean water removal. 
Two times completely cooling strapping. 
Reduce strapping winding camber.


  • පසුගිය:
  • ඊළඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන

      WhatsApp Online Chat !