ඇසුරෙන් තාප පරිවාරක නල නිෂ්පාදන පේලි - චීනය ක්වින්ඩාෙව් Xindacheng ප්ලාස්ටික් යන්ත්රෝපකරණ

ඇසුරෙන් තාප පරිවාරක නල නිෂ්පාදන පේලි


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදනය විස්තරය:
• Isolate heat layer and anti-corrosion layer are wrapped on steel pipe at the same time, continuous production, high efficiency and low cost;
• In-line ball blast and de-rust, in-line painting and antirust treatment;
• In line complete automatic hydraulic deviation revising machine, high precision, stable and reliable;
• Multi-roller pressing transmission to convey steel pipe;
• Large production range: Φ48-Φ1000mm.

94c13833


  • පසුගිය:
  • ඊළඟ:

  • WhatsApp Online Chat !