තනි වෝල් රැලි නල යන්ත්රෝපකරණ - චීනය ක්වින්ඩාෙව් Xindacheng ප්ලාස්ටික් යන්ත්රෝපකරණ

තනි වෝල් රැලි නල යන්ත්රෝපකරණ


නිෂ්පාදන විස්තර

තාක්ෂණික පරාමිති:

නිෂ්පාදන පේලි නල ප්රමාණය 4-32mm 8-58mm
පුස් ප්රමාණය 40,70,90 40,70,90
සහාය සත්කාරක SJ-45/30 SJ-65/30
උපරිම නිෂ්පාදන අනුපාතය 40m / min 40m / min

නිෂ්පාදනය විස්තරය:
Single wall corrugated pipe can be widely used in golf courses, sports fields and other light loads such circumstances drainage, flooding; interior wire casing; automotive wire casing; prestressed cable casing; air conditioner drainage pipes. Double-wall corrugated pipe can be widely applied highways, slopes, golf courses and other heavy load conditions drainage, flooding; municipal sewage; communications, power supply cable casing and other occasions.
1.Close type corrugator and vacuum for forming
2.Forming module is moving in a tunnel
3.Forming tunnel is clod by water
4.Forming module is made of hard alloy steel and anti-corrosion and abrasion.
5.No any connection between forming module, the reduce time to change.
6.Provide single sand double wall corrugation pipe head die.

45cfa30e


  • පසුගිය:
  • ඊළඟ:

  • WhatsApp Online Chat !